ПРОЕКТ BGLD-3.002-0004

„Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“

„Работим заедно за по-зелена , по-конкурентна, по-приобщаваща Европа“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Подобряване включването и овластяване на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от общините Смядово, Ветрино и Болярово, изправени пред крайна бедност и изключване до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване.

2. Овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот.

3. Подобряване качеството на живот на лицата от уязвими и малцинствени групи /с фокус върху ромската общност/, чрез предоставяне на качествени интегрирани услуги, насочени към повишаване потенциала на общността и развитие на възможностите за социална реализация чрез разработване и предоставяне на устойчиви механизми за общностна подкрепа, изградени на база мултидисциплинарно сътрудничество между различните съществуващи институции, посредством назначените специалисти на местно ниво.

4. Въвеждане на иновативна практика за предоставяне на мултидисциплинарна подкрепа, осигуряваща устойчив координационен механизъм за сътрудничество между целевата общност, местните власти, регионалните звена на институциите, медицинските заведения, НПО и др. с цел ефективно решаване на идентифицираните проблеми.

5. Противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът включва предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово, с цел подобряване на състоянието и повишаване възможностите за социално включване, както и развитие потенциала на местните ромски общности, чрез усвояване на нови социални, здравни, житейски и управленски умения. Предвижда се предоставяне на редица специализирани услуги, насочени към:
➢ овластяване;
➢ личностно развитие и обучение;
➢ кариерно консултиране и реализация на пазара на труда;
➢ социална рехабилитация и интеграция;
➢ предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги;
➢ психологическа подкрепа;
➢ юридическа помощ и консултиране и др. на лица от уязвимите групи в трите общини.
➢ провеждане на мотивационни, професионални и специализирани обучения;
➢ осигуряване на субсидирана заетост на лица, представители на ромската общност /целевите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово/.
➢ организиране и провеждане на проучвания с цел установяване нивото на приемане на ромите от общото население в общините Смядово, Ветрино и Болярово.

Проектът предвижда още:

Разширяване капацитета на местните институции, предоставящи различни първични услуги в трите общините, с цел ефективна координация и съвместна работа по управление на отделните случаи.

Стартиране на процедура за разработване и одобряване на регулацията по Закона за устройство на територията в местата с концентрирано ромско население в общините Смядово и Ветрино.

Разработване на Стратегия за развитие на услугите в трите общини за 5-годишен период след завършването на проекта.

НОВИНИ

Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно
събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-
3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в
общините Смядово, Ветрино и Болярово“

Прочетете повече »

Покана за груповите правни консултации и приемни за граждани по юридически въпроси в селата Янково, Риш и Веселиново, община Смядово

Присъединете се към нашите групови правни консултации, където ще разгледаме някои от най-важните теми за гражданите.

Прочетете повече »

Община Ветрино организира информационно събитие/

Екипът на проекта от Община Ветрино организира информационно събитие/
пресконференция по Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в
подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“.

Прочетете повече »

АБОНИРАЙ СЕ ЗА БЮЛЕТИН

ПОСЛЕДВАЙ НИ В: