Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа науязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяхапредставени на пресконференция в Община Смядово

На 15.03.2024 г. в Музеен комплекс, гр. Смядово беше проведено информационно събитие (пресконференция) за представяне на постигнатите резултати по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Бенефициент по проекта е Община Смядово. Той се реализира в партньорство с общините Болярово и Ветрино, Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие” и Норвежко-българска търговска камара.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, с начало – 11.04.2022 г. и край – 30.04.2024 г.

Стойността на проекта е 1 466 849.57 лева, от които 1 246 822,13 лева, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (85%) – и национално съфинансиране (15%) – 220 027,44 лева.

Проектът цели да подобри включването и овластяването на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

На събитието присъстваха г-жа Иванка Петрова – кмет на община Смядово, г-н Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово, г-жа Димитрина Маринова – заместник-кмет и ръководител на проекта, г-н Симеон Коматински – управител на фирма-изпълнител на дейност по проекта, г-жа Добромира Янкова – юрист, г-жа Деница Минчева – Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, устойчиво интегрирано развитие” – гр. Варна, г-жа Ирина Маджарова – заместник-кмет на община Ветрино, членове на екипа за организация и управление на проекта от общините Смядово и Ветрино, членове на екипа за изпълнение от община Смядово, други граждани и гости, общо 50 участника.

Екипът за управление на проекта представи резултатите от изпълнението на заложените дейности. Ето и част от тях:

Създадени са три комплекса за интегрирани услуги – по един в общините Смядово, Ветрино и Болярово. Доставени са 2 бр. електрически превозни средства за комплекса в гр. Смядово и 1 бр. специализираното транспортно средство, снабдено с рампа за инвалиди за община Ветрино.

Осигурена е трудова заетост на 23 специалисти, 3 образователни медиатори и 1 експерт “Образователна интеграция – развитие на местната общност”. 358 представители на ромския етнос са получили интегрирани услуги за социално приобщаване, а общия брой предоставени услуги на лица от целевата група е 3 361. 296 родители са включени в Родителските клубове, като са проведени минимум 837 разговори – консултации с тях относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца. С цел интеграция на ромското общество, са проведени информационни кампании, насочени към представители на маргинализираните целеви групи, достигащи до над 636 участници.

Проведено е обучение за придобиване на професионална квалификация за длъжността “работник озеленяване” на 7 безработни лица и е осигурена субсидирана заетост за 11 безработни лица от целевата група в трите общини. Проведени са 9 бр. обучения за придобиване на активно поведение на пазара на труда, на социални и граждански компетенции и умения за учене през целия живот.

За служителите в комплексите за интегрирани услуги в трите общини, които работят пряко по отделните случаи, са организирани обучения с цел ефективна координация и съвместна работа с целевите групи. Осъществено е работно посещение на девет участници от общините Смядово, Ветрино и Болярово от България в Норвегия с цел обмяна на опит и добри практики по отношение на предоставените услуги.

Проведени са две проучвания за установяване нивото на приемане на ромите от общото население в общините Смядово, Ветрино и Болярово с 635 участници. Стартирана е и процедура за разработване и одобряване на регулацията по Закона за устройство на територията в общините Смядово и Ветрино.

За да се запази ефектът от изпълнението на проекта, се разработва Стратегия за развитие на услугите в общините Смядово, Ветрино и Болярово за 5-годишен период след завършване на проекта.

„Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.“