Община Ветрино организира информационно събитие/

Екипът на проекта от Община Ветрино организира информационно събитие/ пресконференция по Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Събитието ще се проведе на 22.01.2024 г. (понеделник), от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Ветрино, с. Ветрино.

Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ цели подобряване включването и овластяване на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено
социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

Конкретни цели на проекта са повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от общините Смядово, Ветрино и Болярово, изправени пред крайна бедност и изключване до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване, овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот, подобряване качеството на живот на лицата от уязвими и малцинствени групи /с фокус върху ромската общност/, чрез предоставяне на качествени интегрирани услуги, насочени към повишаване потенциала на общността и развитие на възможностите за социална реализация чрез разработване и предоставяне на устойчиви механизми за общностна подкрепа, изградени на база мултидисциплинарно сътрудничество между различните съществуващи институции, посредством назначените специалисти на местно ниво, въвеждане на иновативна практика за предоставяне на мултидисциплинарна подкрепа, осигуряваща устойчив координационен механизъм за сътрудничество между целевата общност, местните власти, регионалните звена на институциите, медицинските заведения, НПО и др. с цел ефективно решаване на идентифицираните проблеми, противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу
ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово.