ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът включва предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово, с цел подобряване на състоянието и повишаване възможностите за социално включване, както и развитие потенциала на местните ромски общности, чрез усвояване на нови социални, здравни, житейски и управленски умения.

Проект № BGLD-3.002-0004

Наименование: Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово

Бенефициент: Община Смядово

Партньори:
– ОБЩИНА ВЕТРИНО
– ОБЩИНА БОЛЯРОВО
– Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”
– Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”
– НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА

Бюджет: 749 999,78 eвро ( 1 466 849.57 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г.

Продължителност: 24 месеца

Основна цел на проекта

Подобряване включването и овластяване на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от общините Смядово, Ветрино и Болярово, изправени пред крайна бедност и изключване до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване.
2. Овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот.
3. Подобряване качеството на живот на лицата от уязвими и малцинствени групи /с фокус върху ромската общност/, чрез предоставяне на качествени интегрирани услуги, насочени към повишаване потенциала на общността и развитие на възможностите за социална реализация чрез разработване и предоставяне на устойчиви механизми за общностна подкрепа, изградени на база мултидисциплинарно сътрудничество между различните съществуващи институции, посредством назначените специалисти на местно ниво.
4.Въвеждане на иновативна практика за предоставяне на мултидисциплинарна подкрепа, осигуряваща устойчив координационен механизъм за сътрудничество между целевата общност, местните власти, регионалните звена на институциите, медицинските заведения, НПО и др. с цел ефективно решаване на идентифицираните проблеми.
5. Противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово.
Може да изтеглите документите свързани с проекта от тук:

Дейности

 • Управление на проекта
 • Комплекси за интегрирани услуги в общините Смядово, Ветрино и Болярово
 • Предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово
 • Осигуряване на мотивационни, професионални и специализирани обучения и субсидирана заетост на лица, представители на ромската общност /целевите групи в общините Смядово,
  Ветрино и Болярово
 • Организиране и провеждане на проучвания за установяване нивото на приемане на ромите от общото население в общините Смядово, Ветрино и Болярово
 • Разширяване капацитета на местните институции, предоставящи различни първични услуги с цел ефективна координация и съвместна работа по управление на отделните случаи в общините Смядово, Ветрино и Болярово
 • Стартиране на процедура за разработване и одобряване на регулацията по Закона за устройство на територията в общините Смядово и Ветрино
 • Разработване на Стратегия за развитие на услугите в общините Смядово, Ветрино и Болярово за 5-годишен период след завършване на проекта
 • Развитие на двустранните взаимоотношения, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики
 • Извършване на независим финансов одит
 • Дейности за комуникация и информираност, овластяване и развитие на общността, организиране и провеждане на информационни кампании за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово
 • Дейности за комуникация и публичност в съответствие с Анекс 3 на Регламента